přeskočit hlavní navigaci
19.10.2017 15:05:44

Veřejná vyhláška- Územní rozhodnutí

„1030035782 Sez. Ústí – Švermova: Přeložka, k. NN Město“ (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 207/70 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 207/71 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 207/181 – zahrada, 207/59 – zahrada, 207/58 – zahrada, 207/184 – zahrada, 207/11 – zahrada, vše v k. ú. Sezimovo Ústí.
zveřejněno do: 3.11.2017 
18.10.2017 16:18:30

Pronájem bytu čp. 638/25

Záměr města pronajmout byt č. 638/25 o velikosti 1+1, v 5.nadzemním podlaží, ulice Dukelská 638, 391 02 Sezimovo Ústí
zveřejněno do: 10.11.2017 
17.10.2017 08:25:32

Upozornění společnosti E.on vlastníkům a uživatelům pozemků s nadzemním vedením elektrického napětí

Výzva se týká povinnosti provádět ořez větví dřevin, zasahující do ochranného pásma elektrického vedení. Další informace jsou uvedeny ve výzvě v příloze.
zveřejněno do: 30.11.2017 
16.10.2017 14:39:40

Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb

K 31. 12. 2017 ukončí svou činnost MUDr. Pavla Kolářová.
zveřejněno do: 15.1.2018 
13.10.2017 13:56:20

VOLBY 2017 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Přehled o telefonním spojení
zveřejněno do: 22.10.2017 
13.10.2017 13:18:36

Rozhodnutí stavební povolení veřejnou vyhláškou

Povolení stavby vodního díla pod názvem "Stavební úpravy ulice ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí"
zveřejněno do: 30.10.2017 
13.10.2017 07:15:03

Povolení stavby vodního díla pod názvem "Stavební úpravy ulice ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí"

Rozhodnutí o povolení provedení stavby
zveřejněno do: 30.10.2017 
12.10.2017 14:55:20

Rozpočtové opatření č. 5/2017 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Na internetových stránkách Svazku je zveřejněno rozpočtové opatření č. 5/2017.
zveřejněno do: 31.12.2017 
11.10.2017 16:27:09

Veřejná vyhláška- rozhodnutí

Městský úřad Sezimovo Ústí, jako silniční úřad správní úřad zařazuje pozemní komunikaci „Nad Včelínem“ ležící na pozemcích p.č. 199/197, 199/189 a 202/49 v kat. území Sezimovo Ústí do kategorie místní komunikace III. a IV. třídy.
zveřejněno do: 27.10.2017 
10.10.2017 14:38:47

Usnesení - zastavení řízení

„Novostavba objektu pro obchod“ (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 708/34 – trvalý travní porost, parc. č. 708/21 – trvalý travní porost a parc. č. st. 3103 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Sezimovo Ústí.
zveřejněno do: 25.10.2017 
9.10.2017 16:02:10

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí číslo CTA/3/2017 a jeho podmínkách

Výběrové řízení s aukcí na prodej pozemku parc. č. 1380, jehož součástí je stavba Lhota Samoty č.p. 50 a prodej pozemku parc. č. 1381 v obci a k.ú. Planá nad Lužnicí.
zveřejněno do: 7.11.2017 
5.10.2017 15:05:42

Město Sezimovo Ústí svůj záměr prodeje stavební parcely pro výstavbu RD v tzv. Baťově kolonii - část pozemku parc.č. 185/27, Sezimovo Ústí

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr prodeje stavební parcely pro výstavbu RD v tzv. Baťově kolonii. Jedná se prodej pozemku nově zaměřeného jako parc. č. 185/27 ostatní plocha o výměře 842 m2 k.ú. Sezimovo Ústí za minimální kupní cenu ve výši 1.212.480 Kč.
zveřejněno do: 1.12.2017 
5.10.2017 14:59:49

Záměr uzavření dodatku č. 1 pachtovní smlouvě - FK Spartak MAS Sezimovo Ústí - areál Soukeník

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje tímto v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svůj záměr: uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě se Sportovním klubem FK SPARTAK MAS Sezimovo Ústí, IČ 472 67 771, sídlem: Areál Soukeník 684, Sezimovo Ústí II., jako pachtýřem, a městem Sezimovo Ústí, jako propachtovatelem, který reflektuje změnu vlastnického práva k 554 ks sportovních sedaček zn. MONDOSEAT 6. Obsahem pachtovní smlouvy ze dne 15. 8. 2014 je pacht pozemku parc. č. 651/12 o výměře 37 797 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha; stavby č.p. 1183 nacházející se na parcele st. 3226, způsob využití: stavba pro shromažďování většího počtu osob; pozemku parc. č. st. 3226 o výměře 1 008 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; pozemku parc. č. 651/31 o výměře 1 444 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkce lesa, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor.
zveřejněno do: 23.10.2017 
5.10.2017 14:57:38

Nález modro-černé kostkované bundy vel. 146 a svazku domovních klíčů

Dne 4. 10. byla v prostoru MHD Sezimovo Ústí I. náměstí nalezena modro-černá kostkovaná bunda vel. 146 a svazek domovních klíčů
zveřejněno do: 23.10.2017 
5.10.2017 14:57:03

Záměr prodeje bytových jednotek - 603/28, 621/18 a 675/11

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr: 1) prodeje bytu č. 603/28 o velikosti 1+1, umístěného v 3. nadzemním podlaží domu č.p. 603, LV č. 4633 na stp. č. 615 – zast. plocha a nádvoří, vč. spoluvlastnického podílu ve výši 429/29505, který se váže k uvedené bytové jednotce, jenž se nachází v ulici Lipová, Sezimovo Ústí, za cenu 701.009 Kč. 2) prodeje bytu č. 621/18 o velikosti 1+0, umístěného v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 621, LV č. 4167 na stp. č. 594/1 – zast. plocha a nádvoří, vč. spoluvlastnického podílu ve výši 200/10000, který se váže k uvedené bytové jednotce, jenž se nachází v ulici Dukelská, Sezimovo Ústí, za cenu 531.000 Kč. 3) prodeje bytu č. 675/11 o velikosti 3+1, umístěného v 5. nadzemním podlaží domu č.p. 675, LV č. 3397 na stp. č. 1687 – zast. plocha a nádvoří, vč. spoluvlastnického podílu ve výši 445/10000, který se váže k uvedené bytové jednotce, jenž se nachází v ulici K Hájence, Sezimovo Ústí, za cenu 1.051.000 Kč.
zveřejněno do: 23.10.2017 
5.10.2017 14:55:41

Nález dioptrických brýlí s červenou aplikací

Dne 4. 10. byly nalezeny na náměstí Tomáše Bati v Sezimově Ústí dioptrické brýle.
zveřejněno do: 23.10.2017 
5.10.2017 12:22:35

VOLBY 2017 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Oznámení o době a místě konání voleb
zveřejněno do: 22.10.2017 
27.9.2017 14:14:24

Výsledky výběrového řízení na pronájem bytů

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje výsledky výběrového řízení na pronájem bytů z jednání Bytové komise ze dne 25. 9. 2017
zveřejněno do: 20.10.2017 
25.9.2017 12:16:03

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru - Lipová ulice č.p. 602

Pronájem nebytového prostoru - Lipová ulice č. p. 602, Sezimovo Ústí, celková plocha 51,20 m2 - "snížení minimálního nájemného"
zveřejněno do: 20.10.2017 
20.9.2017 16:16:15

VOLBY 2017 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
zveřejněno do: 22.10.2017 
4.9.2017 13:47:22

VOLBY 2017 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
zveřejněno do: 22.10.2017 
31.8.2017 07:41:14

OZNÁMENÍ CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ VE MĚSTECH VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI TÁBORSKO OD 1.10.2017 DO 30.9.2018

zveřejněno do: 31.12.2017 
18.8.2017 13:02:19

VOLBY 2017 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
zveřejněno do: 22.10.2017 
29.6.2017 15:16:51

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2016

Oznámení o dostupnosti závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2016
zveřejněno do: 30.6.2018 
29.6.2017 15:15:52

Rozpočtové opatření Svazku obcí mikroregionu Táborsko č. 3/2017

Oznámení o dostupnosti rozpočtového opatření Svazku obcí mikroregionu Táborsko č. 3/2017
zveřejněno do: 31.12.2017 
29.6.2017 15:10:18

Rozpočtové opatření Svazku obcí mikroregionu Táborsko č. 2/2017

Oznámení o dostupnosti rozpočtového opatření Svazku obcí mikroregionu Táborsko č. 2/2017
zveřejněno do: 31.12.2017 
29.6.2017 15:06:59

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2017 a rozpočtové opatření č. 1/2017

Oznámení o dostupnosti rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2017 a rozpočtového opatření č. 1/2017
zveřejněno do: 31.12.2017 
19.5.2017 12:11:25

Návrh závěrečného účtu 2016 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

zveřejněno do: 30.11.2017 
16.5.2017 09:18:19

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2017)
zveřejněno do: 31.12.2020 
5.5.2017 11:24:52

TJ Sokol Sezimovo Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2017)
zveřejněno do: 31.12.2020 
5.5.2017 08:08:55

Svazek obcí mikroregionu Táborsko - rozpočtové opatření č. 2 / 2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017 bylo schváleno Valnou hromadou Svazku obcí mikroregionu Táborsko dne 5.4.2017.
zveřejněno do: 31.12.2017 
4.5.2017 08:04:38

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2017)
zveřejněno do: 31.12.2020 
30.3.2017 13:23:11

Svazek obcí mikroregionu Táborsko - Rozpočet na rok 2017

zveřejněno do: 31.12.2017 
21.2.2017 12:51:35

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření

Údaje dle zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření) jsou k dispozici na webových stránkách města www.sezimovo-usti.cz/mesto-ekonomicke-informace
zveřejněno do: 31.12.2019 
18.10.2016 13:26:58

Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění úkonů sociálních služeb na území města Sezimova Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb.
zveřejněno do: 31.10.2019 
18.5.2016 09:24:14

TJ Sokol Sezimovo Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2016)
zveřejněno do: 31.12.2019 
18.5.2016 09:21:04

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s.

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2016)
zveřejněno do: 31.12.2019 
18.5.2016 09:17:49

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí

Smlouva o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč dle § 10d zák. 250/2000 Sb. (rok 2016)
zveřejněno do: 31.12.2019 
tip - doporučujeme organizace a subjekty sekce - odkazy tip - doporučujeme
kontakt
  

Město a Městský úřad
Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí
tel. : 381 201 111
e-mail: posta@sezimovo-usti.cz
datová schránka: h76j9ss
IČO: 00 252 859