Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Cenu 3. stupně získal

Tomáš Samec

 z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní práci Crisis and ther construction of home: Narrative accounts of the Financial crisis on the Czech housing market

Diplomová práce představuje autora jako zkušeného kvalitativního badatele, který dokáže využít potenciálu 11 provedených rozhovorů k vypracování přesvědčivé studie. Její předností je kvalitní reflexe teoretických a metodologických předpokladů a dobrá schopnost narativy strukturovat a navazovat na koncepty, to také činí práci poměrně sdělnou. Práce tohoto typu samozřejmě nemohou aspirovat na zobecnění (autor si je toho vědom) a zůstává tak trochu otázkou, zda se ona Krize prostě jenom nepřipletla  do vyprávění, zda nějak výrazněji ovlivnila strategie aktérů (proti minulosti nebo i současnosti). V každém případě jde o text aktuální, zajímavý, možná i z hlediska ryze praktického využití na trhu s realitami.

Vyhlášení výsledků 18. ročníku o Cenu E. Beneše

V oblasti historie 20. století první cenu získala:

Anna Macourková

z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Cena Edvarda Beneše 1. stupně byla udělena za soutěžní práci
Kolektivizace ve Středočeském kraji
Průběh socializace vesnice 1949-1960 z regionálního pohledu

Kolektivizace zemědělství, chápaná v dobovém ideologickém nazírání jako „socializace vesnice“, nepochybně stále patří k důležitým okruhům historického výzkumu v oblasti hospodářských a sociálních dějin nedávných desetiletí. Tehdejší brutální zásah do tradičních životních forem vesnické společnosti autorka osvětluje na příkladu několika okresů někdejšího Pražského kraje, jenž patřil k hlavním zemědělským produkčním oblastem státu. Mezi klady předložené soutěžní práce nelze přehlédnout autorčinu snahu přistupovat k regionálním problémům v širším celospolečenském kontextu a při vědomí i mezinárodních souvislostí.
V promyšleně strukturovaném výkladu se jí tak podařilo postihnout vývojový rytmus tohoto drastického převratného procesu se všemi jeho útočnými likvidačními nápory i dočasnými taktickými ústupy. Práce se opírá o rozsáhlou pramennou základnu, jež zahrnuje značný počet relevantních archivních fondů ústřední i regionální provenience, stejně jako ročníky tehdejších okresních novin, či různé dobové propagandistické publikace. Jde o zdařilou odborně přínosnou monografii, která zasluhuje ocenění.

 

soutěžní práce

Cena Edvarda Beneše 2. stupně byla udělena

Pavlu Krejčímu

z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní práci
Československo za druhé světové války
Vliv válečných událostí na poválečný vývoj republiky

Tematický záběr této soutěžní práce je svým způsobem obdivuhodný, neboť se v celém časovém a také problémovém rozsahu pokouší postihnout ono dramatické, klíčovými politickými událostmi nabité období novodobých českých dějin, mnichovskými událostmi koncem září 1938 počínaje a moskevským jednáním exilové politické reprezentace koncem března 1945 konče. Je pochopitelné, že takto pojatá studie z řady důvodů nemohla vzniknout jako výsledek původního pramenného výzkumu – jde ostatně o diplomní práci, která musela být zpracována ve vymezené lhůtě.
Autor za dané situace proto připravil složitě členěnou a kultivovaně napsanou přehlednou kompilaci, což v žádném případě nelze chápat v pejorativním slova smyslu. Základní fakticitu pro svůj výklad vytěžil z několika kompendií o vývoji v letech 1938-1945, nepohrdl ani drobnými monografickými příspěvky popularizačního charakteru, a využil také memoáry a různé dobové publikace několika málo politických protagonistů, v tom především prezidenta Edvarda Beneše. Na tomto materiálovém základě se pak pokusil vysledovat, jak se programové představy domácího odboje a politická činnost československého exilu promítly v politické tvářnosti osvobozeného Československa. Třebaže některé autorovy závěry mohou být předmětem odborné diskuse, jeho přemýšlivý přístup k této složité problematice nelze pominout.

 

soutěžní práce

Cena Edvarda Beneše 3. stupně byla udělena

Jaroslavu Nečasovi

z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za soutěžní práci
Osobnost Adolfa Kolínského v letech 1905 - 1973

Jméno Adolfa Kolínského dnes znají snad už jen historikové, kteří se zabývají novodobými českými dějinami období druhé světové války a německé okupace naší země. Tento rozporuplný vězeňský dozorce v pražské pankrácké věznici gestapa se do tehdejšího dění pozitivně zapsal nejenom tím, že uvězněnému Juliu Fučíkovi umožnil napsat a postupně z pankrácké věznice potají vynosil lístky s textem jeho Reportáže psané na oprátce, které pak porůznu ukryl, ale je známa a doložena také jeho rozmanitá pomoc k smrti odsouzenému ministerskému předsedovi generálu Aloisi Eliášovi a desítkám dalších českých politických vězňů. Jaroslav Nečas se v předložené soutěžní práci – v mezích možností, daných mu pramennou základnou – pokusil o rekonstrukci pestrých životních osudů tohoto člověka bez pevných morálních a politických zásad, jehož tehdejší jednání se nedá jednoznačně hodnotit.
Nelze si nepovšimnout, že při sledování života Adolfa Kolínského od jeho narození v česko-německé rodině na Šumpersku roku 1905 až po jeho úmrtí v Kutné Hoře roku 1973 se autor musel doslova prodírat změtí protikladných a leckdy rozporuplných svědectví řady pamětníků, stejně jako mnoha často lživými či překroucenými výpověďmi samého Kolínského. Ukazuje se proto, že jde o jedno z mnoha dílčích témat z období německé okupace, které si zasluhuje další badatelskou pozornost.

 

soutěžní práce

Cena Edvarda Beneše Čestné uznání byla udělena

Lucii Jahodářové

z Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. za soutěžní práci
Úloha E. Beneše při budování československé zahraniční služby na počátku RČS

Rozsahem poměrně útlou soutěžní práci Lucie Jahodářové tvoří tři nevelké kapitoly, z nichž každá je dále rozčleněna do krátkých tematických úseků, opatřených vlastními záhlavími. První kapitolu autorka věnovala životní přípravě a myšlenkovému zrání budoucího diplomata, politika a státníka Edvarda Beneše a jeho účasti v domácím protirakouském odboji v počáteční fázi první světové války, obsahovou náplní druhé kapitoly je Benešův významný podíl v zápase za samostatný československý stát, kde jsou v popředí zejména mezinárodněpolitické aspekty jeho politicko-diplomatického úsilí a konečně v poslední, třetí kapitole se autorka zabývá jeho aktivní úlohou při budování ministerstva zahraničních věcí a československé diplomatické služby.
Fakticitu pro svou stručnou studii čerpá z několika životopisných monografií o Edvardu Benešovi, jež doplňuje poznatky z memoárů a pramenných edic, a přihlíží také k dalším publikacím, které se sledované problematiky rovněž třeba jen okrajově dotýkají. Poučeně připravený text svědčí o autorčině výrazném zaujetí pro zvolené téma, jehož pozitivním výsledkem je předložená soutěžní práce.

 

soutěžní práce

V oblasti sociologie cenu 1. stupně získala

Lucie Řezáčová

z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní práci
Předluženost domácností v ČR: analýza problému a možná řešení Práce reaguje na vysoce aktuální společenský problém. Využívá různé zdroje dat a usiluje o systematické pokrytí tématu, z nějž odvozuje i úvahy o možných směrech řešení.
Dává příklad sociologie angažované, reflektující současnou situaci české společnosti. Vzhledem k tomu, že jde o práci bakalářskou, prokazuje velmi dobré analytické schopnosti i metodologickou připravenost autorky. Celkově jde o studii podnětnou a přínosnou.

 

soutěžní práce

Cenu 2. stupně získala

Michaela Šimečková

z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Teorie veřejného mínění devatenáctého století ve světle současnosti

Autorka rekapituluje a kriticky analyzuje názory u nás méně známých reprezentantů teorie veřejného mínění, které zkoumá v kontextu vývoje a se snahou zachytit přesah tradičních koncepcí do teorií novějších. To je s ohledem na stav disciplíny jistě záslužné, předností práce je tedy „návrat“ k teoriím, které v různých podobách rezonují i v současných přístupech: autorka je přibližuje se znalostí věci a objevuje řadu zajímavých detailů.

 

soutěžní práce

Cenu 3. stupně získala

Lucie Kondrátová

z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní práci
Pojem tradice v kontextu teorie reflexivní modernizace

Jde o nesporně originální teoretickou studii, která kriticky zkoumá pojetí tradice a pokouší se o obhajobu tohoto konceptu v širokých souvislostech, což se jí celkem daří.
Vzhledem k šíři definice a k tematickému propojení s konceptem socializace v závěrečné kapitole sice nejde o zcela překvapivý výsledek, přesto jde o vyzrálou a inspirativní úvahu. Hlavní předností textu zůstává rozsah zpracované literatury a zřetelná kreativita pohledu.

 

soutěžní práce

Cenu 3. stupně získala

Lucie Kondrátová

z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní práci
Pojem tradice v kontextu teorie reflexivní modernizace

Jde o nesporně originální teoretickou studii, která kriticky zkoumá pojetí tradice a pokouší se o obhajobu tohoto konceptu v širokých souvislostech, což se jí celkem daří.
Vzhledem k šíři definice a k tematickému propojení s konceptem socializace v závěrečné kapitole sice nejde o zcela překvapivý výsledek, přesto jde o vyzrálou a inspirativní úvahu. Hlavní předností textu zůstává rozsah zpracované literatury a zřetelná kreativita pohledu.

 

soutěžní práce

Cena Edvarda Beneše Čestné uznání byla udělena

Kateřině Vondrášové

z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní práci
Životní styl českých singles se zaměřením na stravování

Typická a solidně zpracovaná kvalitativní studie se orientuje na tak trochu módní téma, vzhledem k šíři záběru se sice nemůže dostat do patřičné hloubky či dokonce k zobecnění v hlavní otázce, na druhé straně plasticky doplňuje řadu poznatků o novém společenském fenoménu singles.

 

soutěžní práce

Vyhlášení výsledků 17. ročníku o Cenu E. Beneše

stránka
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace