Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Odbory a oddělení městského úřadu

 

Oddělení v přímé působnosti tajemníka

Oddělení plánování, kontroly a místních poplatků zejména:

 • zpracovává roční rozpočty a rozpočtové výhledy;
 • zpracovává rozbory hospodaření Města včetně závěrečného účtu a provádí finanční vypořádání se státním rozpočtem a ostatními institucemi;
 • zpracovává rozpočtová opatření a předkládá je ke schválení orgánům Města;
 • zpracovává finanční analýzy dle požadavků;
 • sleduje a kontroluje dodržování rozpočtové kázně;
 • zpracovává podklady pro dotace ze státního rozpočtu a jiných zdrojů;
 • sleduje plnění příslušných závazných ukazatelů dle smlouvy o poskytnutí dotace a spolupracuje na vyhodnocení průběhu akce, včetně definitivního přiznání dotace;
 • rozhoduje o čerpání prostředků sociálního fondu podle pravidel schválených Radou Města;
 • kontroluje hospodaření příspěvkových organizací Města;
 • zajišťuje kontrolu v oblasti účtování u Městem zřízených příspěvkových organizací;
 • kontroluje hospodaření neziskových organizací s dotacemi od Města;
 • soustřeďuje účetní výkazy příspěvkových organizací Města a provádí jejich kontrolu;
 • metodicky koordinuje spolupráci se všemi příspěvkovými organizacemi Města;
 • zajišťuje agendu veřejných sbírek;
 • vybírá poplatky a vede evidenci výherních hracích přístrojů;
 • vede evidenci oznamovací povinnosti u kulturních a společenských akcí včetně agendy poplatků ze vstupného;
 • vede evidenci poplatků za lázeňský a rekreační pobyt a z ubytovací kapacity;
 • vede agendu loterií a tombol;
 • zajišťuje občanské záležitosti, vede agendu čestného občanství.

Oddělení provozního účtování zejména:

 • zajišťuje styk s peněžními ústavy;
 • vede knihu došlých faktur;
 • eviduje smlouvy o poskytnutých úvěrech bankami a vyhotovuje podklady pro splátky těchto úvěrů;
 • vyhotovuje podklady pro splátky úvěrů a půjček poskytnutých ze státního rozpočtu na základě podkladů předložených příslušnými odbory;
 • zajišťuje správu místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a za psy;
 • vede účetnictví Města, zpracovává směrnice pro účetnictví a účtový rozvrh, likviduje platební doklady;
 • zpracovává výkazy Města, účetní, mzdové, majetkové, statistické;
 • zajišťuje evidenci a vydávání pokutových bloků;
 • provádí likvidaci cestovních dokladů;
 • zabezpečuje platovou agendu zaměstnanců Městského úřadu, Městské policie, včetně obdobných pracovně-právních vztahů a zpracovává platovou agendu škol;
 • vztahy se správou sociálního zabezpečení, jednotlivými zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem;
 • vede a zajišťuje pokladnu, výplaty mezd, cestovné, vede evidenci a výdej stravenek;
 • provádí úhrady splátek úvěrů a půjček poskytnutých Městu;
 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem a předává je krajskému úřadu;
 • vede evidenci majetku spravovaného a užívaného Městem či Městským úřadem;
 • zabezpečuje evidence majetku Města, podklady pro účetnictví, fyzickou evidenci včetně majetku pronajatého a zastaveného; provádí inventarizaci majetku Města;
 • vede evidenci očekávaných odchozích i příchozích plateb dle smluv uzavřených Městem a realizuje je.

Odbor správní a právní zejména:

 • zajišťuje právní službu v otázkách výkonu státní správy a samosprávy;
 • realizuje právní ochranu občanů při zjevném zásahu do pokojného stavu;
 • eviduje právní a vnitřní předpisy Města;
 • vede přestupkovou agendu ve věcech, které nejsou svěřeny jednotlivým odborům;
 • zajišťuje pojištění majetku Města;
 • zajišťuje obsluhu úřední desky a vývěsek v prostoru Města;
 • vymáhá pohledávky z obchodních vztahů a občanskoprávní povahy vzniklé ze smluvních závazkových vztahů;
 • zajišťuje agendu shromažďování občanů;
 • vede a zajišťuje matriční agendu, svatební obřady, vidimaci a legalizaci, státní občanství, agendu evidence obyvatel Města;
 • vede evidenci ztrát a nálezů;
 • zabezpečuje vypořádání nákladů spojených s úředně nařízenými pohřby;
 • vede volební seznamy, zajišťuje volby, sčítání obyvatel a místní referendum;
 • zajišťuje vedení podatelny a vedení pošty Městského úřadu;
 • zajišťuje vybírání správních poplatků souvisejících s výkonem činnosti odboru;
 • spravuje spisovnu a archiv Městského úřadu, připravuje a realizuje skartační řízení;
 • zabezpečuje Městský úřad kancelářskými potřebami;
 • sleduje provozní stav kopírovací techniky, zajišťuje opravy, doplňování materiálem;
 • zajišťuje obsluhu telefonní ústředny a rozhlasu Města;
 • zastupuje Město jako vlastníka či spoluvlastníka při správních řízeních, kde je dotčen majetek Města;
 • zabezpečuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, pozemků, jiné dispozice s majetkem Města (směny pozemků, věcná břemena apod.) včetně výběrových řízení a kontroly plateb, připravuje a zajišťuje prodeje bytů;
 • připravuje smlouvy o převodech majetku včetně geometrických plánů a znaleckých odhadů, archivace smluv;
 • zajišťuje podklady pro katastrální úřad, zápisy do katastru nemovitostí a řešení majetkoprávního vypořádání;
 • informuje občany prostřednictvím vývěsních skříněk, zveřejňuje záměry Města nakládat s nemovitým majetkem v případech, o nichž rozhoduje Rada Města a Zastupitelstvo Města
 • vyhotovuje poklady pro exekuční řízení, podává návrhy na výkon rozhodnutí;
 • vede evidenci pohledávek Města předaných k vymáhání, zpracovává podklady pro odpis nevymahatelných pohledávek;
 • vykonává dozor nad zákonností právních předpisů Města;
 • vypracovává zásadní právní výklady a stanoviska v působnosti Města, vč. případného řešení věcně a právně složitých případů a zastupuje zájmy Města v soudních sporech.

 

 

Oddělení sociálních služeb

 • plní úkoly na úseku sociálního zabezpečení
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
 • plní úkoly orgánu sociálně-právní ochrany
 • vykonává sociální práci a vytváří koncepční materiály pro sociální práci v obci
 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí
 • vypracovává posudky pro soudy a policii
 • provádí sociální šetření vyžádané příslušným soudem ve věci nalezení možné osoby vhodné k ustanovení do funkce opatrovníka
 • plní úkoly poskytovatele sociálních služeb – terénní pečovatelská služba
 • připravuje podklady k uzavření smlouvy mezi občanem a městem o poskytnutí pečovatelské služby
 • provádí sociální šetření se zájemcem o pečovatelskou službu
 • připravuje žádost o dotaci ze státního rozpočtu na pečovatelskou službu a zabezpečuje její podání
 • podílí se na procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování
 • spolupracuje s Úřadem práce a dalšími orgány veřejné a státní správy
 • působí při řešení nepříznivých životních situací občanů a rodin potřebujících zvláštní pomoc
 • v souvislosti s výkonem činností sociální práce vede Standardizovaných záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí
 • zajišťuje pohřbení osob, pro něž žádná osoba nesjednala pohřbení nebo nebyla zjištěna jejich totožnost
 • zajišťuje základní sociální poradenství
 • spolupracuje s Klubem důchodců, organizačně koordinuje jeho činnost
 • eviduje žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a navrhuje Radě Města přidělení bytu
 • připravuje podklady pro sociální komisi a zastává funkci tajemníce komise
 • jako sociální pracovník se dále vzdělává podle § 111 zákona o sociálních službách

pravidla pro poskytování Pečovatelské služby města Sezimovo Ústí

smlouva o poskytování pečovatelské služby

standardy kvality Pečovatelské služby

ceník úkonů Pečovatelské služby

úkoly orgánu sociálně právní ochrany

Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy

Oddělení stavebního úřadu - plní úlohu obecného stavebního úřadu.

 • zajišťuje průběh správních, územních a stavebních řízení ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů na území správního obvodu stavebního úřadu;
 • vydává sdělení, posudky a stanoviska a rozhodnutí;
 • provádí výkon státního stavebního dohledu;
 • spravuje spisovnu - archiv stavebního úřadu všech staveb;
 • zajišťuje spisovou agendu odboru;
 • umožňuje nahlížení do archivních spisů;
 • spolupracuje při výstavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí a veřejně prospěšných staveb na území Města;
 • koordinuje investiční činnosti na území Města.

Oddělení územního plánování, životního prostředí a dopravy zejména:

 • zajišťuje součinnost při pořizování územně plánovací dokumentace pro Město Sezimovo Ústí ve smyslu stavebního zákona;
 • zajišťuje součinnost související s pořízením územně plánovací dokumentace pro obce na území správního obvodu stavebního úřadu;
 • v rámci správních řízení vedených stavebním úřadem sleduje, zda jím předkládané záměry jsou v souladu se závaznou částí platné územně plánovací dokumentace;
 • spravuje a udržuje geografický informační systém;
 • zadává vypracování projektů vybraných programů pro město;
 • ve spolupráci s oddělením plánování, kontroly a místních poplatků zabezpečuje dotační politiku Města;
 • zajišťuje kompletní přípravu výběrových řízení;
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobu nakládání s nimi;
 • kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby využívají systému sběru a třídění odpadu;
 • kontroluje, zda původci mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu;
 • zveřejňuje a informuje o posuzování vlivů na životní prostředí;
 • zajišťuje provozuschopnost studní v majetku Města;
 • povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě;
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků;
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma;
 • vydává územní rozhodnutí o změně využití území;
 • provádí výkon inspekční a dozorové činnosti v oblasti ŽP v předem vymezeném rozsahu;
 • vytváří obecně závazné vyhlášky o ochraně ŽP a o systému nakládání s komunálním odpadem;
 • zajišťuje správu budov užívaných Městským úřadem, jejich úklid, údržbu;
 • koordinuje činnost v otázkách oprav a údržby místních komunikací;
 • zajišťuje správu pevných i mobilních telefonů;
 • vede agendu autoprovozu;
 • zajišťuje agendu na úseku silničního hospodářství a agendu místních poplatků.
stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace