Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Působnost

aktualizováno | 6.4.2020 10:54:39
Oddělení životního prostředí zabezpečuje výkon státní správy pro pověřené území obcí Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Košice u Soběslavi a Doubí pro dále uvedené agendy.

Činnosti oddělení životního prostředí v přenesené působnosti (výkon státní správy):

 • Agendu zajišťuje Bc. Petr Klíma – referent oddělení životního prostředí a dopravy odboru stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy, tel. 381 201 143

Oddělení životního prostředí zabezpečuje výkon státní správy na níže uvedených úsecích, a to zejména:

Vodní hospodářství (zákon č. 254/2001 Sb.)

 • upravuje, omezuje, popř. zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami
 • organizuje každoroční povodňové prohlídky toků Lužnice a Kozský potok se správcem Povodí Vltavy s.p.

Ochrana přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.)

 • registruje významné krajinné prvky (VKP), vede jejich evidenci a vydává závazná stanoviska k zásahům do nich
 • vyhlašuje památné stromy (PS), jejich ochranná pásma, zabezpečuje a ruší jejich ochranu, vydává souhlas k činnostem v jejich ochranných pásmech, zabezpečuje jejich označování cedulemi v terénu, spravuje a pečuje o tato označení, zajišťuje odstraňování náletů kolem kmenů PS, vede evidenci památných stromů
 • zajišťuje odborné ošetření PS, jednání s vlastníky, vyřizuje získání dotací na ošetření od MŽP ČR
 • vydává povolení ke kácení dřevin

Odpadové hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb.)

 • kontroluje podnikatele na území obce, zda využívají systém obce na základě písemné dohody a zda mají zajištěno využití a odstranění odpadů

Územní plánování a stavební řád (zákon č. 183/2006 Sb.)

 • vydává rozhodnutí o změně využití území (např. z trvalého travního porostu na zahradu),
 • vydává rozhodnutí o umístění stavby vodního díla (zejména studny, čistírny odpadních vod, tepelného čerpadla)

Činnosti oddělení životního prostředí v samostatné působnosti obce:

 • Agendu zajišťuje Bc. Petr Klíma – referent oddělení životního prostředí a dopravy odboru stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy, tel. 381 201 143

Oddělení životního prostředí zajišťuje zejména:

 • podává hlášení o množství odpadů města a způsobech nakládání s nimi za rok na MěÚ Tábor
 • vede evidenci odpadů města
 • zpracovává čtvrtletní výkazy o množství vytříděných odpadů autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s.
 • připravuje podklady na jednání komise na ochranu životního prostředí – tajemník komise
 • spolupracuje při vytváření povodňového plánu a provádí jeho každoroční aktualizace
 • připravuje podklady na jednání povodňové komise – tajemník komise
 • zajišťuje statistické vykazování údajů o odpadech, o výdajích na životní prostředí pro ČSÚ
 • zajišťuje povinnosti obce v řízení o posuzování vlivů na ŽP (tzv. EIA)
 • poskytuje informace o ŽP dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • vytváří obecně závazné vyhlášky v oblasti životního prostředí a připravuje jejich novelizace – o systému nakládání s komunálním odpadem, o provedení speciální ochranné deratizace, o regulaci promítání světelných reklam a efektů na oblohu, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů, o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města 
 • spolupracuje při vytváření plánu odpadového hospodářství obce
 • předkládá návrhy na zlepšení životního prostředí (plán na zahuštění sběrné sítě kontejnery na tříděný odpad, návrh na zavedení systémového třídění a využívání odpadu z budov MěÚ, návrh na snížení četnosti přistavování velkoobjemových přepravníků, zamezení střetu ptáků se skleněnými tabulemi na zastávkách MHD, zřízení arboret, účast v pracovní skupině na přehodnocení odpadového systému ve městě, apod.)
 • vytváří plán výsadby na následující rok
 • provádí terénní práce, šetření
 • kontroluje technický stav veřejných studní a zajišťuje jejich opravu a údržbu
 • ve spolupráci s městskou policií vyřizuje stížnosti v oblasti ŽP (spolupráce s příslušnými orgány státní správy – např. státní veterinární správa, státní rostlinolékařská správa)
 • zajišťuje osvětu a informování veřejnosti o ŽP prostřednictvím informačních médií
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace