Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

aktualizováno | 4.2.2020 14:49:51
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Odbor:

 • oddělení plánování, kontroly a místních poplatků

Název:

 • poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Pracovník:

 • Jana Koubová

Adresa:

 • Dr. E. Beneše 21, 391 01  Sezimovo Ústí

Telefon:

 • 381 201 129

Potřebné formuláře:

 • občanský průkaz
 • ohlášení

Poplatník:

 • fyzická osoba přihlášená v obci /vztahuje se i na cizince/
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně

Sazba poplatku:

 • Kč 600,-- fyzická osoba/kalendářní rok
 • Kč 600,-- nemovitost/kalendářní rok

Splatnost a způsob platby:

 • poplatek je splatný do 31.05. příslušného kalendářního roku
 • hotově na pokladně Městského úřadu v Sezimově Ústí, Dr. E. Beneše 21
 • poštovní poukázkou
 • na účet obce vedený u Oberbank AG – č. účtu 7200005553/8040

Odpovědnost za zaplacení:

 • Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

Osvobození a úlevy od poplatku:

1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která má v obci pobyt a zároveň je. 

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

2. Dítě mladší věku 3 let, přičemž poplatková povinnost vzniká od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy fyzická osoba dosáhne věku 3 let,

3. Od poplatku se osvobozuje:

a) fyzická osoba, která je poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. a/ i b/ se osvobozuje od poplatku za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena osoba k pobytu žádná fyzická osoba, a to z důvodu dvojího zdanění

b) každé třetí a další nezaopatřené dítě, žijící s rodiči ve společné domácnosti. Pořadí v rodině se určuje od nestaršího k nejmladšímu. V případě, že počet nezaopatřených dětí žijících s rodiči ve společné domácnosti klesne na dvě a méně, zaniká toto osvobození na konci kalendářního roku, kdy ke změně došlo.

4. Dále je od poplatku v poměrné výši osvobozena fyzická osoba, která je poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. a/ vyhlášky, přičemž:

a) dlouhodobě pobývá v cizině, přičemž za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců,

b) je držitelem průkazu ZTP/P,

c) je ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby po dobu delší než 6 měsíců.

Úleva od poplatku ve výši 250,- Kč za kalendářní rok se poskytuje v poměrné výši poplatníkům podle čl. 2 odst. 1 písm. a)  vyhlášky, kteří:

a) jsou držiteli průkazu ZTP,

b) jsou jako studenti řádného studia soustavně se připravující na své budoucí povolání ubytováni v místě svého studia mimo okres Tábor, a to až do dovršení věku 26 let.

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 31.12 příslušného kalendářního roku.

 • V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.

Ohlašovací povinnost:

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování a další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.
 3. Poplatník podle čl. 2 odst. 1. písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu; není-li tato stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány; není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelního číslo pozemku, na které je umístěna stavba s bytem.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odst. 2 tohoto článku také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Předpisy:

 • obecně závazná vyhláška Města Sezimovo Ústí č. č. 3/2019  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 128/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Sankce:

 • Při včasném nezaplacení poplatku vyměří MěÚ Sezimovo Ústí poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků až na trojnásobek. Při porušení povinnosti nepeněžité povahy /tj. ohlášení vzniku, zániku, ostatní změny/ může MěÚ uložit opakovaně pokutu dle zvláštního právního předpisu.

Odpovědná osoba:

 • Ing. Miroslava Svitáková, tajemnice

Získání informací:

 • MěÚ – oddělení plánování, kontroly a místních poplatků

Platnost ke dni:

 • 01.01.2020

Přílohy:

 

ohlášení - majitel nemovitosti

 otevřít soubor otevřít

ohlášení - majitel nemovitosti

 otevřít soubor otevřít

odhlášení - majitel nemovitosti

 otevřít soubor otevřít

odhlášení - majitel nemovitosti

 otevřít soubor otevřít

ohlášení – fyzická osoba přihlášená k pobytu

 otevřít soubor otevřít

ohlášení – fyzická osoba přihlášená k pobytu

 otevřít soubor otevřít

žádost přeplatek

otevřít otevřít soubor
otevřít

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:00 | 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 09:00 | 13:00 - 17:00
administrace