Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 29.3.2023 10:18:17 do: 27.4.2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Ředitelka ZŠ Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: Účetní a správce rozpočtu; Mzdová účetní. Přihlášku do výběrového řízení lze učinit do 26.04.2023 do 10 h. Více informací v příloze.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 29.3.2023 09:10:43 do: 14.4.2023

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/00349 z důvodu rekonstrukce této silnice, a to v době od 11.04.2023 do 02.06.2023 (4 etapy). Blíže viz přiložené dokumenty.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 25.3.2023 09:09:40 do: 19.4.2023

Výběrové řízení na pronájem bytu č. 627/21

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 627/21, o velikosti 2+1, v 2.nadzemním podlaží, čp. 627, ulice Školní náměstí, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 25.3.2023 09:08:35 do: 19.4.2023

Výběrové řízení na pronájem bytu č. 602/10

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 602/10, o velikosti 1+1, v 2.nadzemním podlaží, čp. 602, ulice Lipová, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 25.3.2023 09:07:38 do: 19.4.2023

Výběrové řízení na pronájem bytu č. 494/08

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 494/08, o velikosti 2+1, v 1.nadzemním podlaží, čp. 494, ulice Lipová, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 23.3.2023 09:53:06 do: 8.4.2023

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, stanovuje přechodnou úpravu provozu v ulici Dukelská, Sezimovo Ústí, a to v době od 17.04.2023 do 14.07.2023 z důvodu umístění stavebního kontejneru. Bližší informace viz přiložené dokumenty.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 23.3.2023 09:47:29 do: 14.4.2023

Aukční vyhlášky

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje elektronickou aukci na prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 1432/5 a pozemku parc. č. 1432/6 v k. ú. Hroby. Více viz přiložené aukční vyhlášky.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 20.3.2023 10:10:18 do: 30.6.2023

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2022zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 16.3.2023 13:18:26 do: 1.4.2023

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici I/3 v úseku Sezimovo Ústí - Tábor z důvodu provedení rekonstrukce silnice III/00349 v Sezimově Ústí. Bližší informace viz přiložené dokumenty.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 16.3.2023 13:15:27 do: 1.4.2023

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, stanovuje přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ve městě Sezimovo Ústí z důvodu jarního blokového čistění komunikací. Bližší informace a rozpis úpravy provozu na komunikacích viz přiložené dokumenty.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 6.3.2023 15:45:54 do: 25.4.2023

Vyhláška o pořízení změny č. 2 Územního plánu Sezimovo Ústí

Městský úřad Sezimovo Ústí oznamuje zahájení řízení o vydání změny č. 2 Územního plánu Sezimovo Ústí, data konání jeho projednání a vystavení změny č. 2 Územního plánu Sezimovo Ústí k veřejnému nahlédnutí. Bližší informace viz přiložené dokumenty.

 

Přílohy (zip)zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 28.2.2023 14:54:36 do: 1.1.2024

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště České Budějovice, odbor Odloučené pracoviště Tábor, vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. Více viz přiložené dokumenty.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 21.12.2022 09:04:55 do: 31.12.2023

Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený rozpočet

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2023 (viz přiložený dokument).zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 3.10.2022 11:24:13 do: 0.0.0000

Informace o zverejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ; ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ;

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ; ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ.

Předmětné dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách města Sezimovo Ústí www.sezimovo-usti.cz, sekce město, ekonomické informace.

V listinné podobě jsou k dispozici k nahlédnutí u tajemnice MěÚ Sezimovo Ústí, kancelář č.d. 307.  zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 29.6.2022 09:49:23 do: 30.6.2027

Rekonstrukce ulic Hromádkova a Šafaříkova podpořeny dotací z ministerstva

Projekt „Obnova ulic Šafaříkova a Hromádkova v Sezimově Ústí“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo v rámci svého dotačního programu Podpora rozvoje regionů 2019+ uvedený projekt finančně podpořilo částkou 6 787 433 Kč. Celkové stavební náklady činily téměř  20 mil. Kč.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 3.11.2021 15:24:07 do: 31.12.2023

Sdělení stavebním úřadům - Archeologie

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto


s d ě l e n í :


Území ČR je obecně považováno za území s archeologickými nálezy s výjimkou ploch nedávno zničených těžbou či jinak zbavených kvartérního pokryvu (tj. za území bez archeologických nálezů lze označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny čtvrtohorního stáří). Vzhledem k této skutečnosti se na Vás vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde se hovoří o tom, že „Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.“
Podrobnosti o Vašich povinnostech jsou uvedeny v příloze.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústí

zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace