Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

aktualizováno | 13.1.2020 10:57:06
Poplatek z pobytu (od roku 2020)

Odbor:

Oddělení plánování, kontroly a místních poplatků

Název:

Poplatek z pobytu

Pracovník:

 Ing. Helena Krejčí

Adresa:

Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Telefon:

381 201137

Potřebné formuláře:

- Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu

- Čtvrtletní vyúčtování poplatku z pobytu

Výše poplatku:

Sazba poplatku činí 15,- Kč za každý započatý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu.

Plátce poplatku:

Poskytovatel ubytování

Poplatku nepodléhá:

1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba

a) nevidomá, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravující sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce

b) mladší 18 let

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo

2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo

e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu nebo

f) pobývající na území obce

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy aneb školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby

3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouti provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo

4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému

2) Od poplatku z pobytu je dále osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnance ČR pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví ČR nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

3) Od poplatku se dále osvobozují osoby ubytované v případě nouze při živelních katastrofách nebo krizových stavech.

Způsob platby:

Platbu lze uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ Sezimovo Ústí nebo bankovním převodem na účet 7200005553/8040 pod VS: 300 čtvrtletně do 15-ti dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

Předpisy:

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místních poplatcích, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Sankce:

Při včasném nezaplacení poplatku vyměří MěÚ Sezimovo Ústí poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek. Při porušení povinnosti nepeněžité povahy (tj. ohlášení vzniku, zániku, ostatní změny) může MěÚ uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

Získání informací:

MěÚ - Oddělení plánování, kontroly a místních poplatků

Odpovědná osoba:

Ing. Miroslava Svitáková, vedoucí odboru

Platnost ke dni:

1.1.2020

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:00 | 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 09:00 | 13:00 - 17:00
administrace