Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, jsou uveřejňovány v této sekci webových stránek města.

Zakázky podlimitní a nadlimitní jsou uveřejňovány na webovém portálu: 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00252859


Městské středisko kultury a sportu, p.o., náměstí Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí, ICO: 711 95 424, zastoupené ředitelkou Mgr. Zuzanou Bláhovou, vyzývá zájemce k podání nabídky „Výměna oplocení NKP Kozí hrádek“.

Zakázka je vedena v souladu s ustanovením § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dále v souladu se schválenými pravidly Rady města Sezimovo Ústí pro zadávání VZMR usn. č. 315/2023 platnými od 15. 8. 2023.

Termín podání písemné nabídky je do 20. 5. 2024 do 11:00 hod. Termín realizace je možný v období od 1.10.2024 do 31. 12. 2025. Práce musí být prováděny s ohledem na otevírací dobu NKP Kozí hrádek, tak aby byl zajištěn běžný provoz památky od 1.5. 2025 do 30.9. 2025.

Podrobnější informace v odkazu.

https://www.sezimovo-usti.cz/prilohapdf/oplocenikh.zip


Město Sezimovo Ústí zastoupené starostou města Mgr. Ing. Martinem Doležalem, LL.M.

Vyzývá zájemce k podání nabídky

na realizaci zakázky pod názvem:

„Sanace suterénního zdiva MŠ 9. května v Sezimově Ústí“.

(Zakázka je vedena v souladu s pravidly Rady města Sezimovo Ústí pro zadávání VZMR, schválenými usnesením č. 315/2023)

Vymezení a předmět plnění veřejné zakázky 

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací spojených se sanací suterénní zdi po obvodu mateřské školy v ul. 9. května v Sezimově Ústí II, a to dle předložené projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Lokalizace místa zde: https://mapy.cz/s/gadolegebe.

Předpokládaná hodnota zakázky je 2.200.000 Kč bez DPH. Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena (v Kč) bez DPH.

Předpokládaný termín (s ohledem na provoz školky):

  • zahájení stavby: 1. 7. 2024
  • dokončení stavby: 12. 8. 2024.

V případě, že máte zájem, podejte, prosím, nabídku v termínu do pondělí 13. 5. 2024, 17:00 hod.

Požadavky na podání nabídky

Uchazeč předloží vyplněné dokumenty, které jsou přílohami této výzvy:

  • Krycí list
  • Oceněný výkaz výměr
  • Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě na podatelnu MěÚ Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky: Sanace suterénního zdiva MŠ 9. května v Sezimově Ústí - neotevírat“ a na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. Uzavřením obálky se pro účely této výzvy rozumí opatření obálky na uzavření podpisem a razítkem uchazeče.

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý předmět plnění vztahující se k předmětu zakázky, a to na základě ocenění výkazu výměr (položkového rozpočtu), který je v příloze této výzvy. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně souvisejících nákla­dů. Uchazeč je svou nabídkou vázán po celou zadávací lhůtu, která je stanovena do 10. 6. 2024.

Zadavatel umožňuje všem uchazečům po domluvě s administrátorem zakázky zúčastnit se prohlídky místa individuálně.

Přílohy ke stažení:

https://www.sezimovo-usti.cz/prilohapdf/sanace-9kvetna.zip

stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace