Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 5.12.2023 15:05:27 do: 21.12.2023

Usnesení - návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu vedeného pod sp. zn.: MěÚ SÚ/9828/2023/OSS/PELzodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 5.12.2023 09:49:42 do: 21.12.2023

Oznámení konání veřejného projednání

Ministerstvo životního prostředí oznamuje, že v úterý 12. 12. 2023, od 15:00 h se v budově MěÚ Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, uskuteční veřejné projednání dokumentace vlivů záměru "EVO Planá - Energie z odpadu Táborska" (spalovna odpadů v areálu teplárny C-Energy Planá s.r.o.) na životní prostředí.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 4.12.2023 09:50:24 do: 18.1.2024

Usnesení o nařízení dražebního roku- elektronická dražba

Exekutorský úřad Jeseník– nařizuje dražbu nemovitých věcí v kat. území Sezimovo Ústí. Elektronická dražba je stanovena na 17.1.2024. Bližší informace viz přiložené dokumenty.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 1.12.2023 14:57:08 do: 13.12.2023

Pozvánka na 8. veřejné zasedání ZM Sezimovo Ústí

Starosta města Sezimovo Ústí zve spoluobčany na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, které se koná ve středu 13.12.2023 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 1.12.2023 07:58:55 do: 31.12.2023

Výsledky výběrového řízení na pronájem bytu

Město  Sezimovo Ústí zveřejňuje výsledky výběrového řízení na pronájem bytu z jednání Bytové komise dne 29.11.2023.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 30.11.2023 14:59:05 do: 31.12.2026

Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2024 - 2026zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 30.11.2023 14:57:20 do: 31.12.2024

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2024zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 28.11.2023 16:09:51 do: 14.12.2023

Prodej pozemku parc.č. st. 1257 - pozemek pod garáží

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr prodeje pozemku parc. č. st. 1257, o celkové výměře 18 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 28.11.2023 10:55:44 do: 13.12.2023

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje tímto v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svůj záměr:

Darování vodních děl v celkové hodnotě 2.666.969,28 Kč, a to objektu vodovodního řadu (SO 303) a gravitační kanalizace splaškové (SO 305) vybudované městem Sezimovo Ústí v rámci stavby: „ZTV OZ Nechyba, MK K Hájence v Sezimově Ústí“, jejichž užívání bylo povoleno kolaudačním souhlasem č. j. METAB METAB 74007/2022/OŽP/JJah ze dne 30.12.2022, které vydal Městský Úřad v Táboře, odbor životního prostředí

Vodní díla se nachází v pozemku 387/2, druh pozemku: ostatní plocha, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, v obci a k.ú. Sezimovo Ústízodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 27.11.2023 18:01:23 do: 3.1.2024

Návrh rozpočtu města Sezimovo Ústí - r. 2024zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 27.11.2023 18:01:02 do: 3.1.2024

Návrh rozpočtu - Sociální fond r. 2024zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 8.11.2023 13:15:07 do: 13.12.2023

Záměr města pronajmout byt č. 1111/46

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 1111/46, o velikosti 3+1, v 6.nadzemním podlaží, č. p. 1111, ulice Průmyslová, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 7.11.2023 13:24:03 do: 17.12.2023

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy: Opatření obecné povahy: přechodná úprava provozu v u. Dr. E. Beneše, Sezimovo Ústí na silniči č. III/00349, viz příloha.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 23.8.2023 09:35:51 do: 1.1.2024

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Č. Budějovice, odbor Odloučené pracoviště Tábor, vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 14.8.2023 08:52:46 do: 31.12.2025

Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko oznamuje zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na 2023-2025 DSO mikroregionu Táborsko. Blíže viz přiložený dokumentzodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 11.8.2023 10:41:08 do: 31.12.2023

Svazek obcí mikroregionu Táborsko - rozpočtové opatření č. 1/2023

Svazek obcí mikroregionu Táborsko oznamuje zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2023. Blíže viz přiložený dokument.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 21.6.2023 11:10:51 do: 30.6.2024

Svazek obcí mikroregionu Táborsko - Závěrečný účet za rok 2022

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje Závěrečný účet za rok 2022 (viz přiložený dokument).zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 28.2.2023 14:54:36 do: 1.1.2024

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště České Budějovice, odbor Odloučené pracoviště Tábor, vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. Více viz přiložené dokumenty.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 21.12.2022 09:04:55 do: 31.12.2023

Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený rozpočet

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2023 (viz přiložený dokument).zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 3.10.2022 11:24:13 do: 0.0.0000

Informace o zverejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ; ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ;

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ; ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ.

Předmětné dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách města Sezimovo Ústí www.sezimovo-usti.cz, sekce město, ekonomické informace.

V listinné podobě jsou k dispozici k nahlédnutí u tajemnice MěÚ Sezimovo Ústí, kancelář č.d. 307.  zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 29.6.2022 09:49:23 do: 30.6.2027

Rekonstrukce ulic Hromádkova a Šafaříkova podpořeny dotací z ministerstva

Projekt „Obnova ulic Šafaříkova a Hromádkova v Sezimově Ústí“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo v rámci svého dotačního programu Podpora rozvoje regionů 2019+ uvedený projekt finančně podpořilo částkou 6 787 433 Kč. Celkové stavební náklady činily téměř  20 mil. Kč.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 3.11.2021 15:24:07 do: 31.12.2023

Sdělení stavebním úřadům - Archeologie

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto


s d ě l e n í :


Území ČR je obecně považováno za území s archeologickými nálezy s výjimkou ploch nedávno zničených těžbou či jinak zbavených kvartérního pokryvu (tj. za území bez archeologických nálezů lze označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny čtvrtohorního stáří). Vzhledem k této skutečnosti se na Vás vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde se hovoří o tom, že „Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.“
Podrobnosti o Vašich povinnostech jsou uvedeny v příloze.zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústí

zodpovídá: Mgr. Mindlová Martina

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace