Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

vloženo | 16.10.2023 11:22:00
Dotaz ze dne 17.09.2023

Žadatel požadoval na základě své žádosti ze dne 17.09.2023 poskytnutí informací dle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

Ve smyslu zákona č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o zpřístupnění následujících informací v zákonné lhůtě 15 dní:

1. zpřístupnění všech čísel jednacích (případně spisových značek) ve věcech, která se týkají všech přestupků, "kde lze označit jako zdroj rušení veřejného pořádku" právě diskotéku Apollo v ulici Táborská od 01.01.2020 do dnešního dne.

2. O zaslání anonymizovaných rozhodnutí ve věcech přestupků, "kde lze označit jako zdroj rušení veřejného pořádku" Apollo v ulici Táborská od 01.01.2020 do dnešního dne.

Informaci žádáme poskytnout v písemné formě a zaslat do datové schránky žadatele.

Odpověď: 

Městu Sezimovo Ústí, dále jen „správní orgán“, jako povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla doručena dne 17.09.2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (dále též „žádost“). Žadatelem o informace je společnost Happy Bars s.r.o., IČ: 242 09 864, sídlem: Vladislavova 250, 397 01 Písek – Pražské předměstí. Tato právnická osoba se domáhá zpřístupnění všech čísel jednacích ve věcech, která se týkají všech přestupků „kde lze označit jako zdroj rušení veřejného pořádku“ právě diskotéku Apollo v ul. Táborská, od 01.01.2020 až dosud, a dále o zaslání anonymizovaných rozhodnutí ve věcech přestupků „kde lze označit jako zdroj rušení veřejného pořádku“ diskotéku Apollo v ul. Táborská, od 01.01.2020 až dosud.

Správní orgán posoudil doručenou žádost a vyhodnotil ji jako splňující náležitosti kladené zákonem.

Ustanovení § 4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. věta předposlední uvádí, že pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem. Dle ustanovení § 4a odst. 3 platí, že pokud způsob poskytnutí informace podle odstavce 2 není možný nebo by pro povinný subjekt představoval nepřiměřenou zátěž, vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci jiným způsobem umožňující její účinné využití žadatelem.

Povinný subjekt vyhledal případy s datem spáchání přestupku ve sledovaném období, tj. od 01.01.2020 až do dne obdržení žádosti o informace, které byly projednávány a rozhodnuty Komisí pro projednáváním přestupků města Sezimovo Ústí nebo Městským úřadem Sezimovo Ústí, popř. jim byly oznámeny a dosud o nich nebylo rozhodnuto. Jde o případy, které vyhovují požadavkům žadatele, tedy lze u nich jako zdroj rušení veřejného pořádku označit činnost společnosti Happy Bars s.r.o., resp. diskotéku Apollo. Jedná se o celkem 16 případů, kdy samotné jejich vyhledání bylo pro správní orgán časově náročné. Anonymizace všech celých rozhodnutí v předmětných případech pro správní orgán představuje již velmi velkou časovou, personální a materiální zátěž, která je dle názoru správního orgánu zcela nepřiměřená využití celých rozhodnutí správního orgánu včetně odůvodnění. Proto při vyřízení žádosti o informace správní orgán postupoval v souladu s ustanovením § 4a odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a poskytuje žadateli informaci jiným způsobem umožňující její účinné využití žadatelem, a to uvedením všech čísel jednacích ve věcech, která se týkají všech přestupků „kde lze označit jako zdroj rušení veřejného pořádku“ právě diskotéku Apollo v ul. Táborská a uvedením pouze anonymizovaných výrokových částí předmětných rozhodnutí v daných případech, popř. anonymizovaná znění oznámených přestupků:

 

č. j. MESU-16/2020/KPP/VOD

„Podle ustanovení § 76 odst. 4 ZOP se věc – přestupek, který měl být spáchán podezřelým xx, porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), jehož se měl dopustit dne 18.01.2020 okolo 01:00 hod. před budovou diskotéky Apollo v Sezimově Ústí, tím, že měl jinému ublížit na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí, když měl členy ochranky xx vulgárně slovně urážet výrazy „…………….“ apod., odkládá, neboť xx, jakožto osoby přímo postižené spácháním přestupku, nedali souhlas k zahájení řízení o přestupku.

„Podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) ZOP se věc – přestupek, který měl být spáchán podezřelým xx porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), jehož se měl dopustit dne 18.01.2020 okolo 01:00 hod. v budově diskotéky Apollo, Táborská 45, Sezimovo Ústí, tím, že měl úmyslně narušit občanské soužití tak, že se vůči jinému měl dopustit jiného hrubého jednání, když měl vyvést uchopením pod rameny a pod krkem ven z diskotéky xx, odkládá, neboť došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku.

„Podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) ZOP se věc – přestupek, který měl být spáchán podezřelým xx porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. ZNP, jehož se měl dopustit dne 18.01.2020 okolo 01:00 hod. v budově diskotéky Apollo, Táborská 45, Sezimovo Ústí, tím, že měl úmyslně narušit občanské soužití tak, že se vůči jinému měl dopustit jiného hrubého jednání, když měl vyvést uchopením pod rameny a pod krkem ven z diskotéky xx, odkládá, neboť došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku.

 

č. j. MESU-21/2020/KPP/VOD

Obviněný xx se uznává vinným ze spáchání přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), kterého se dopustil tím, že dne 09.02.2020 v době od 04:10 hod. do 04:15 hod. v budově diskotéky Apollo, ul. Táborská 45, Sezimovo Ústí, úmyslně narušil občanské soužití tak, že se vůči jinému dopustil jiného hrubého jednání, když jako člen ochranky uvedené diskotéky hrubým způsobem vyvedl hosty xx a dále uvedeného xx povalil na zem.“

Řízení zahájené z moci úřední o přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), kterého se dne 09.02.2020 v době od 04:10 hod. do 04:15 hod. v budově diskotéky Apollo, ul. Táborská 45, Sezimovo Ústí, měl dopustit obviněný xx tím, že měl úmyslně narušit občanské soužití tak, že se měl vůči jinému dopustit jiného hrubého jednání, když měl člena ochranky xx fyzicky napadnout – strkat do něj, se podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) ZOP zastavuje, neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.

Řízení zahájené z moci úřední o přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. ZNP, kterého se dne 09.02.2020 v době od 04:10 hod. do 04:15 hod. v budově diskotéky Apollo, ul. Táborská 45, Sezimovo Ústí, měl dopustit obviněný xx tím, že měl úmyslně narušit občanské soužití tak, že se měl vůči jinému dopustit jiného hrubého jednání, když měl člena ochranky xx fyzicky napadnout – strkat do něj, se podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) ZOP zastavuje, neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.

Řízení zahájené z moci úřední o přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. ZNP, kterého se dne 09.02.2020 v době od 04:10 hod. do 04:15 hod. v budově diskotéky Apollo, ul. Táborská 45, Sezimovo Ústí, měl dopustit obviněný xx tím, že měl úmyslně narušit občanské soužití tak, že se měl vůči jinému dopustit jiného hrubého jednání, když měl člena ochranky xx fyzicky napadnout – strkat do něj, se podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) ZOP zastavuje, neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.

 

č. j. MESU-22/2020/KPP/VOD

Podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. b) ZOP se věc – Oznámení přestupku Policie České republiky č. j. KRPC‑13150-13/PŘ-2020-020816 ze dne 02.03.2020 k zahájení řízení o přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), jehož se měl dne 25.01.2020 okolo 00:45 hod. na diskotéce Apollo v Sezimově Ústí dopustit podezřelý xx tím, že měl úmyslně narušit občanské soužití tak, že se vůči jinému měl dopustit jiného hrubého jednání, když měl fyzicky napadnout xx, a to strčit do ní v důsledku toho měla upadnout na zem, a dále měl strkat do xx, předává orgánu příslušnému podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vojácích z povolání“), a to Vojenskému útvaru 1825, 42. mechanizovaný prapor, 390 02 Tábor, k projednání skutku, který má znaky přestupku osoby uvedené v ustanovení § 4 odst. 5 písm. b) ZOP, přičemž o skutku dosud nebylo správním orgánem v prvním stupni rozhodnuto.

„Podle ustanovení § 76 odst. 4 ZOP se věc – přestupek, který měl být spáchán podezřelou xx porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), jehož se měla dopustit 25.01.2020 v době od 00:45 hod. do 00:52 hod na diskotéce Apollo, Táborská 45, Sezimovo Ústí, tím, že měla jinému ublížit na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí, když měla xx slovně urážet blíže neuvedenými výrazy, odkládá, neboť xx, jakožto osoba přímo postižená spácháním přestupku, nedala souhlas k zahájení řízení o přestupku.

„Podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) ZOP se věc – přestupek, který měl být spáchán podezřelým xx porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), jehož se měl dopustit dne 25.01.2020 v době od 00:45 hod. do 00:52 hod na diskotéce Apollo, Táborská 45, Sezimovo Ústí, tím, že měl úmyslně narušit občanské soužití tak, že se vůči jinému měl dopustit jiného hrubého jednání, když měl při vzájemné potyčce strkat do xx, odkládá, neboť došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku.

„Podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) ZOP se věc – přestupek, který měl být spáchán podezřelou xx porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. ZNP, jehož se měla dopustit dne 25.01.2020 v době od 00:45 hod. do 00:52 hod. na diskotéce Apollo, Táborská 45, Sezimovo Ústí, tím, že měla úmyslně narušit občanské soužití tak, že se vůči jinému měla dopustit jiného hrubého jednání, když měla strkat do xx a dát jí facku, odkládá, neboť došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku.

 

č. j. MESU-26/2020/KPP/VOD

Obviněný xx se uznává vinným ze spáchání přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), kterého se dopustil tím, že dne 15.02.2020 okolo 01:30 hod. před budovou diskotéky Apollo, Táborská 45, Sezimovo Ústí, úmyslně narušil občanské soužití tak, že se vůči jinému dopustil jiného hrubého jednání, když fyzicky napadl xx, kterého několikrát udeřil pěstí do oblasti hlavy a kopl jej.“

Obviněný xx se uznává vinným ze spáchání přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), kterého se dopustil tím, že dne 15.02.2020 okolo 01:30 hod. před budovou diskotéky Apollo, Táborská 45, Sezimovo Ústí, úmyslně narušil občanské soužití tak, že se vůči jinému dopustil jiného hrubého jednání, když fyzicky napadl xx, kterého opakovaně několikrát udeřil pěstí do oblasti hlavy a kopl jej.“

 

č. j. MESU-69/2020/KPP/VOD

Podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) ZOP se věc - přestupek, který měl být spáchán podezřelým xx porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), jehož se měl dopustit dne 13.09.2020 v době od 01:30 hod. do 01:40 hod. před domem sousedícím s budovou Disco Apollo v ul. Táborská, Sezimovo Ústí, tím, že měl úmyslně narušit občanské soužití tak, že se vůči jinému měl dopustit jiného hrubého jednání, když měl fyzicky napadnout xx tak, že jej měl několikrát udeřit do těla a obličeje, strkat do něj a přetahovat se s ním, odkládá, neboť došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku.

„Podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) ZOP se věc – přestupek, který měl být spáchán podezřelým xx porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. ZNP, jehož se měl dopustit dne 13.09.2020 v době od 01:30 hod. do 01:40 hod. před domem sousedícím s budovou Disco Apollo v ul. Táborská, Sezimovo Ústí, tím, že měl úmyslně narušit občanské soužití tak, že se vůči jinému měl dopustit jiného hrubého jednání, když měl fyzicky napadnout xx tak, že jej měl několikrát udeřit, strkat do něj, přetahovat se s ním a dát mu úder hlavou (tzv. hlavičku), odkládá, neboť došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku.

 

č. j. MESU-2/2021/KPP/VOD

„Podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) ZOP se věc – přestupek, který měl být spáchán podezřelým xx porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), jehož se měl dopustit dne 12.07.2020 kolem 01:17 hod. před diskotékou Apollo, Táborská ul. v Sezimově Ústí, tím, že měl jinému ublížit na zdraví, když měl fyzicky napadnout xx a způsobit mu tím zranění, odkládá, neboť došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku.

„Podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) ZOP se věc – přestupek, který měl být spáchán podezřelým xx porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. ZNP, jehož se měl dopustit dne 12.07.2020 kolem 01:17 hod. před diskotékou Apollo, Táborská ul. v Sezimově Ústí, tím, že měl úmyslně narušit občanské soužití tak, že se vůči jinému měl dopustit jiného hrubého jednání, když měl fyzicky napadnout xx, odkládá, neboť došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku.

 

č. j. MESU-33/2021/KPP/VOD

Obviněná xx se uznává vinnou ze spáchání přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), kterého se dopustila tím, že dne 27.06.2021 v době od 03:15 hod. do 03:30 hod. před klubem Apollo na adrese Táborská 45/2, Sezimovo Ústí, úmyslně jinému ublížila na zdraví, když fyzicky napadla xx dvěma údery sevřenou pěstí do obličeje.“

Podle ustanovení § 76 odst. 4 ZOP se věc – přestupek, který měl být spáchán podezřelou xx porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), jehož se měla dopustit dne 27.06.2021 v době od 03:15 hod. do 03:30 hod. před klubem Apollo na adrese Táborská 45/2, Sezimovo Ústí, tím, že měla jinému ublížit na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí, když měla xx urazit slovy „…………….“, odkládá, neboť xx, jakožto osoba přímo postižená spácháním přestupku, nedala souhlas k zahájení řízení o přestupku.

 

č. j. MESU-42/2020/KPP/VOD

Obviněný xx se uznává vinným ze spáchání přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), kterého se dopustil tím, že dne 15.02.2020 okolo 05:00 hod. v ulici Jana z Ústí v Sezimově Ústí, úmyslně narušil občanské soužití tak, že se vůči jinému dopustil jiného hrubého jednání, když fyzicky napadl xx, kterého několikrát udeřil pěstí.“

„Podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) ZOP se věc – přestupek, který měl být spáchán podezřelým xx porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), jehož se měl dopustit dne 15.02.2020 okolo 05:00 hod. v ulici Jana z Ústí v Sezimově Ústí tím, že měl úmyslně narušit občanské soužití tak, že se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání, když měl několika údery sevřenou pěstí do obličeje napadnout xx, odkládá, neboť došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku.

„Podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) ZOP se věc – přestupek, který měl být spáchán podezřelým xx porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. ZNP, jehož se měl dopustit dne 15.02.2020 okolo 05:00 hod. v ulici Jana z Ústí v Sezimově Ústí tím, že měl úmyslně narušit občanské soužití tak, že se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání, když měl měl několika údery sevřenou pěstí do obličeje napadnout xx, odkládá, neboť došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku.

„Podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) ZOP se věc – přestupek, který měl být spáchán podezřelým xx porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. ZNP, jehož se měl dopustit dne 15.02.2020 okolo 05:00 hod. v ulici Jana z Ústí v Sezimově Ústí tím, že měl úmyslně narušit občanské soužití tak, že se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání, když měl blíže nezjištěným způsobem fyzicky napadnout xx odkládá, neboť došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku.

(uvedený případ se sice stal v ul. Jana z Ústí, ale zúčastněné osoby byly na odchodu z diskotéky Apollo)

 

č. j. MESU-51/2021/KPP/VOD

Obviněný xx se uznává vinným ze spáchání přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), kterého se dopustil tím, že dne 26.09.2021 od 04:00 hod. do 04:30 hod. před diskotékou Apollo, Táborská 45, Sezimovo Ústí, úmyslně narušil občanské soužití tak, že se vůči jinému dopustil jiného hrubého jednání, když fyzicky napadl xx kopnutím nohou a úderem pěstí do obličeje.“

 

č. j. MESU-5/2022/KPP/VOD

Obviněný xx se uznává vinným ze spáchání přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), kterého se dopustil tím, že dne 16.01.2022 v 03:30 hod. před vchodem do restaurace Apollo, Táborská 45, Sezimovo Ústí, úmyslně narušil občanské soužití tak, že se vůči jinému dopustil jiného hrubého jednání, když fyzicky napadl xx úderem pěstí do obličeje.“

 

č. j. MěÚ SÚ/1995/2022/OSS/VOD

věc – přestupek, který měl být spáchán podezřelým xx porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), jehož se měl dopustit dne 20.02.2022 kolem 03:45 hod. v baru Apollo, Táborská 45, Sezimovo Ústí, tím, že měl jinému ublížit na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí, když xx slovně urážet výrazem „…“, odkládá, neboť xx, jakožto osoby přímo postižené spácháním přestupku, nedaly souhlas k zahájení řízení o přestupku.

xx porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. ZNP, jehož se měl dopustit dne 20.02.2022 kolem 03:45 hod. v podniku Apollo, Táborská 45, Sezimovo Ústí, tím, že měl úmyslně narušit občanské soužití tak, že se měl vůči jinému dopustit jiného hrubého jednání, když měl fyzicky napadnout úderem pěstí, odkládá, neboť došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku.

 

č. j. MěÚ SÚ/4011/2022/OSS/VOD

„Podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) ZOP se věc – přestupek, který měl být spáchán podezřelým xx porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), jehož se měl dopustit dne 16.04.2022 v době od 03:45 hod. do 04:06 hod. na diskotéce Apollo v Sezimově Ústí a následně před uvedenou diskotékou, ul. Táborská 45/2, Sezimovo Ústí, tím, že měl narušit občanské soužití tak, že se měl vůči jinému dopustit jiného hrubého jednání, když měl fyzicky napadnout xx údery pěstí, odkládá, neboť došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku.

„Podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) ZOP se věc – přestupek, který měl být spáchán podezřelým xx porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), jehož se měl dopustit dne 16.04.2022 v době od 03:45 hod. do 04:06 hod. na diskotéce Apollo v Sezimově Ústí a následně před uvedenou diskotékou, ul. Táborská 45/2, Sezimovo Ústí, tím, že měl narušit občanské soužití tak, že měl jinému ublížit na zdraví, když měl fyzicky xx údery pěstí a způsobit mu tím zranění – poškození zubu, odkládá, neboť došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku.

 

č. j. MěÚ SÚ/8467/2022/OSS/VOD

Řízení zahájené z moci úřední o přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), kterého se dne 25.09.2022 v době okolo 00:15 hod. na diskotéce Apollo v Sezimově Ústí měl dopustit obviněný xx tím, že měl jinému ublížit na zdraví, když měl xx způsobit hematom nad a pod levým okem, se podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) ZOP zastavuje, neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.

Řízení zahájené z moci úřední o přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. ZNP, kterého se dne 25.09.2022 v době okolo 00:15 hod. na diskotéce Apollo v Sezimově Ústí měl dopustit výše uvedený obviněný xx tím, že měl úmyslně narušit občanské soužití tak, že se měl vůči jinému dopustit jiného hrubého jednání, když měl xx chytit rukou zezadu pod krkem, vyvést jej z diskotéky a strčit jej ze schodů, se podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) ZOP zastavuje, neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.

 

č. j. MěÚ SÚ/3461/2023/OSS/VOD

Podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. l) ZOP se věc – přestupek, který měl být spáchán neznámým podezřelým porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod 1. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), jehož se měl dopustit dne 16.04.2023 v době od 01:00 hod. do 03:20 hod. na diskotéce Apollo, ul. Táborská, Sezimovo Ústí tím, že měl úmyslně narušit občanské soužití tak, že měl jinému vyhrožovat újmou na zdraví, když měl xx ukázat sevřenou dlaň v pěst a říci jim, že má u sebe zbraň, kterou se nebojí použít, odkládá, neboť správní orgán do 60 dnů od přijetí oznámení nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě.

Podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. l) ZOP se věc – přestupek, který měl být spáchán neznámým podezřelým porušením ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. ZNP, jehož se měl dopustit dne 16.04.2023 v době od 01:00 hod. do 03:20 hod. na diskotéce Apollo, ul. Táborská, Sezimovo Ústí, tím, že měl úmyslně narušit občanské soužití tak, že se měl vůči  jinému dopustit jiného hrubého jednání, když se měl vůči xx chovat velmi neurvale a nedůstojně, odkládá, neboť správní orgán do 60 dnů od přijetí oznámení nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě. 

 

č. j. MěÚ SÚ/3975/2023/OSS/VOD

Na základě oznámení orgánu Policie ČR bylo správnímu orgánu oznámeno podezření ze spáchání o přestupků proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. b) a písm. c) bod 4. a proti veřejnému pořádku podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kterých se měl dopustit podezřelý xx dne 22.04.2023 v době kolem 04:56 hod. na ulici před diskotékou Apollo, Táborská 45, Sezimovo Ústí, tím, že měl fyzicky napadnout údery pěstí.

v této věci dosud nebylo rozhodnuto, bude zahájeno řízení

 

č. j. MěÚ SÚ/3975/2023/OSS/VODč. j. MěÚ SÚ/3975/2023/OSS/VOD

Na základě oznámení orgánu Policie ČR bylo zahájeno řízení z moci úřední řízení o přestupku proti majetku podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 4. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kterého se měl dopustit obviněný xx dne 30.04.2023 v době od 04:00 hod. do 04:20 hod. na chodníku před diskotékou Apollo, Táborská 45, Sezimovo Ústí, tím, že měl několikrát udeřit rukou sevřenou v pěst do levých zadních dveří osobního automobilu Škoda Superb, čímž došlo k promáčklině na levých zadních dveřích vozidla, a tím měl způsobit škodu na cizím majetku ve výši 8.000 Kč.

v této věci dosud nebylo rozhodnuto, probíhá správní řízení

 

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace