Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

investice

 

Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí zastoupené starostou města Mgr. Ing. Martinem Doležalem, LL.M.

Vyzývá zájemce k podání nabídky na realizaci zakázky pod názvem:

„Oprava lávky pro pěší přes E 55 v Sezimově Ústí“.

(Zakázka je vedena v souladu s pravidly Rady města Sezimovo Ústí pro zadávání VZMR, schválenými usnesením č. 315/2023)

Vymezení a předmět plnění veřejné zakázky 

Povrch lávky přes silnici E 55 v Sezimově Ústí je v nevyhovujícím stavu. Generální oprava lávky byla provedena v roce 2016, nicméně povrch se drolí, dilatační spáry a odvodňovací žlaby jsou poškozené, vznikly zde výtluky a díry.

V rámci této veřejné zakázky bude provedena oprava povrchu lávky a jeho ošetření tak, aby byla bezpečná a prodloužila se její životnost. Práce by bylo vhodné provést s ohledem na klimatické podmínky a průběh prací na rekonstrukci kanalizačního sběrače od 5. srpna do poloviny 5. září 2024. Předpokládá se vybourání nesoudržné vrstvy betonu, ošetření podkladu, instalace dilatačních a odvodňovacích profilů, aplikace sanačního systému s následnou pokládkou protiskluzového povrchu.

Lokalizace místa zde:  https://mapy.cz/s/bacacafore.

Předpokládaná hodnota zakázky je 1.700.000 Kč bez DPH. Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena (v Kč) bez DPH.

Předpokládaný termín (s ohledem na koordinaci činností při souběžně probíhajících stavebních pracích na rekonstrukci kanalizačního sběrače v sousední ulici Cesta Mládeže):

  • zahájení stavby: 5. 8. 2024
  • dokončení stavby: 5. 9. 2024.

 

V případě, že máte zájem, podejte, prosím, nabídku v termínu do čtvrtka 20. 6. 2024, 15:00 hod.

Požadavky na podání nabídky

Uchazeč předloží vyplněné dokumenty, které jsou přílohami této výzvy:

Nabídka předložená účastníkem:

  • musí být zpracována v českém jazyce v požadovaném rozsahu a členění v jednom vyhotovení 
  • musí obsahovat doklady a informace prokazující splnění kvalifikace - viz přílohy Prokázání kvalifikace a Prohlášení uchazeče
  • musí obsahovat podepsaný návrh Smlouvy o dílo, který musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
  • musí obsahovat oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb potvrzený účastníkem v listinné podobě
  • krycí list nabídky.  

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě na podatelnu MěÚ Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky: Oprava lávky pro pěší přes E 55 v Sezimově Ústí - neotevírat“ a na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. Uzavřením obálky se pro účely této výzvy rozumí opatření obálky na uzavření podpisem a razítkem uchazeče.

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celý předmět plnění vztahující se k předmětu zakázky, a to na základě ocenění výkazu výměr (položkového rozpočtu), který je v příloze této výzvy. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně souvisejících nákla­dů. Uchazeč je svou nabídkou vázán po celou zadávací lhůtu, která je stanovena do 19. 7. 2024.

Zadavatel umožňuje všem uchazečům po domluvě s administrátorem zakázky zúčastnit se prohlídky místa individuálně.

> dokumentace k nabídce ke stažení (ZIP)

 

 

 

stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace