Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

V oblasti historie 20. století první cenu získala Klára Procházková z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Cena Edvarda Beneše 1. stupně byla udělena za soutěžní práci Životní osudy zpravodajského důstojníka a vojenského diplomata plukovníka Aloise Čáslavky (1899-1963).

Cena Edvarda Beneše 2. stupně byla udělena Kristýně Vodičkové

z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za soutěžní práci Životní osudy Stanislava Hlučky (stíhacího pilota na západní a východní frontě 2. světové války).

Cena Edvarda Beneše 3. stupně byla udělena Jiřímu Weissovi

z Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za soutěžní práci Životní příběh vesnického učitele Cyrila Macha.

V oblasti sociologie cenu 1. stupně získal Tomáš Diviák z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

za soutěžní práci: Pavučiny zločinu: Korupce v perspektivě analýzy sociálních sítí.

Cenu 2. stupně získala Lucie Přibylová z Filozofické fakulty

Západočeské univerzity v Plzni za soutěžní práci Spirála mlčení v online a offline prostředí.

Cenu 3. stupně získal Jan Váňa z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

za soutěžní práci Where does the „God“ within the „God particle“ come from? Cultural sociological analysis of the Higgs boson research.

Vyhlášení výsledků 19. ročníku o Cenu E. Beneše

Cena Edvarda Beneše byla v pátek 24. 10. 2014 již po devatenácté udělena studentům vysokých škol za nejlepší studentské práce z oboru sociologie a historie 20. století. Ocenění převzali studenti z rukou starosty města Mgr. Ing. Martina Doležala a doc. Jiřího Buriánka z Masarykovy české sociologické společnosti.

V oblasti historie 20. století první cenu získala:

Veronika Mojžišová

z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Cena Edvarda Beneše 1. stupně byla udělena za soutěžní práci Vývoj nucené práce na území České republiky ve 20. století

Fenomén nucené práce se v minulém století v té či oné podobě vyskytoval ve většině politických režimů. Široce tematicky založená a materiálově solidně fundovaná soutěžní práce Veroniky Mojžišové sleduje vývoj tohoto jevu na území našeho státu již od časů habsburské monarchie, pro niž byly příznačné tzv. donucovací pracovny pro asociální živly. Těžiště autorčina výkladu však tkví především v období německé okupace a také v letech po druhé světové válce. Němečtí nacisté v rámci úsilí o zvýšení výkonnosti poválečného hospodářství zavedli nejrůznější formy nuceného pracovního nasazení. Převažovalo masové využívání zahraničních pracovních sil z okupovaných zemí v německém průmyslu (tzv. totální nasazení), jež mělo v případě vězňů z koncentračních táborů přímo povahu otrocké práce. V období po roce 1945 se studie zabývá problémem nucené práce v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva, a zejména pak jejím širokým zneužíváním po nástupu komunistů k moci (tábory nucené práce, pomocné technické prapory apod.). Autorka nejenom podrobně popisuje mechanismy fungování rozmanitých forem nucené práce v minulém století, ale zároveň také mnohostranně osvětluje těžké životní a pracovní podmínky lidí, kteří se z různých příčin ocitli v jejím soukolí. Předložená monografie svou snahou o systematický výklad připomíná téměř encyklopedický přístup ke zvolenému tématu. Plně si zaslouží ocenění.

Cena Edvarda Beneše 2. stupně byla udělena

Jakubu Drápalovi  

z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní práci  Kamill Resler – obhájce K. H. Franka

Není pochyb o tom, že jméno pražského advokáta Kamilla Reslera naprosté většině české veřejnosti už nic neříká. Někteří staří pamětníci si ale možná vzpomenou, že právník tohoto jména působil roku 1946 při procesu s Karlem Hermannem Frankem jako jeho obhájce ex offo. Tato Reslerova životní epizoda byla sice publikována již roku 1995 v knižní podobě (Ladislav Tunys), avšak celkovou biografii této pozoruhodné kulturní osobnosti představuje teprve Drápalova soutěžní práce. Široká, svým rozsahem imponující materiálová základna, jež zahrnuje kromě tištěných pramenů a odborné literatury především relevantní doklady z archivních fondů mnoha pražských archivů, umožnila autorovi podrobně sledovat Reslerovy pestré životní osudy od jeho narození 23. prosince 1893 v Pardubicích až po úmrtí 11. července 1961 v Praze. Hlavní pozornost věnoval jeho advokátní praxi s častými přesahy do českého uměleckého světa literátů a výtvarníků, ale zabýval se také jeho činností za německé okupace, kdy působil v domácím odboji a obhajoval desítky Čechů, postižených nacistickou perzekucí. Po druhé světové válce byl pak postaven před úkol obhajovat lidi, které pokládal za nepřátele svého národa nebo za zrádce, s čímž se vnitřně jen nesnadno vyrovnával. Tato přínosná biografie vyšla knižně.

Cena Edvarda Beneše 3. stupně byla udělena

Josefu Novákovi

z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za soutěžní    práci Československé opevnění z let 1935-1938 na jižní Moravě ve spojitosti s inspekční cestou Adolfa Hitlera

Tento na první pohled poněkud nesrozumitelný název asi měl pouze vyjádřit tu prostou skutečnost, že předložená soutěžní práce se zabývá dvěma do jisté míry propojenými tématy. Její obsahové jádro totiž tvoří výklad o povaze a průběhu opevňovacích prací v jihomoravském pohraničí v druhé polovině 30. let minulého století, k němuž je připojeno krátké pojednání o jedné epizodě ze série Hitlerových triumfálních návštěv nově získaných území, které nacistický diktátor začal podnikat již záhy po svém mnichovském úspěchu. O výstavbě jihomoravského  opevnění Josef Novák připravil faktograficky bohatý a věcně dobře informovaný text, neboť mohl využít dnes už poměrně rozsáhlou „bunkrologickou“ odbornou literaturu. Autor proto mohl ke svému tématu přistoupit v širším kontextu příprav a plánů opevňovacích prací, provedl typologii jednotlivých pevnostních staveb a věnoval pozornost také jejich výzbroji a dalšímu vybavení. Otázkou obranyschopnosti jihomoravského úseku našich státních hranic na konci září  1938 včetně tehdejší dislokace vojenských útvarů mobilizované armády tento hlavní tematický blok uzavřel. Pak následuje již zmíněný stručný výklad o Hitlerových „inspekčních cestách“ po nově obsazeném jihomoravském pohraničí (26. a 27. října 1938), jež byly spojeny s prohlídkami tamních opevnění a s návštěvou Znojma a Mikulova. 

V oblasti sociologie cenu 1. stupně získal

Petr Kubala

z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně za soutěžní práci Tance kmene provázků: Elementy mytologie jednoho divadelního společenství

Práce představuje originální výklad fenoménu Divadla (Husa) na provázku, svědčící o zvládnutí sociologického metodologického přístupu k otázkám umění. Jde o takřka etnografickou analýzu, která v tomto případě klade velké nároky na zachování odstupu (a to ve smyslu historickém i „aktuálně akčním“). Zmínit je nutno funkční využití zahraniční literatury (především J. Alexandera), práce je ale především neobyčejně čtivým textem, který sleduje jasnou analytickou linii a prokazuje pozoruhodnou schopnost reflexe. V daném setu prací jde o unikátní zaměření, v tomto případě podpořené kvalitou zpracování tématu.

Cenu 2. stupně získala

Irena Lištiaková

 z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně za  soutěžní práci Nestandardní formy práce – příklad Grýn Wejs s.r.o.

Zajímavá a kompaktní bakalářská práce Ireny Lištiakové se věnuje aktuálnímu fenoménu s přiměřeně kritickým odstupem. Téma vhodně zasahuje do kontextu sociologického poznání a při představení firmy dokazuje schopnost teoretické reflexe problematiky. Realizovaný výzkum sice není příliš rozsáhlý, autorka však dokázala vytěžit hodně, pokud jde o interpretaci kvalitativních dat.

stránka
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace